Regulamin

1. Regulamin Parku Trampolin HAPPY JUMPER mieszczącego się w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 20 został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest Park Trampolin HAPPY JUMPER Kielce.

1. Park Trampolin HAPPY JUMPER Kielce jest obiektem sportowym, którego misją jest szerzenie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Jednakże wskazujemy iż forma aktywności fizycznej, jaką jest trening na trampolinach, poduszce powietrznej i innych strefach Parku może spowodować urazy.

2. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Parku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest JM GROUP SP. Z O.O. , NIP 9482634310, KRS 0000978698 – zwany dalej Zarządcą.

2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku lub zamierzające przebywać na jego terenie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu lub skorzystanie z usług Parku i atrakcji w nim dostępnych jest rozumiane jako oświadczenie o znajomości i pełnej akceptacji Regulaminu Ogólnego, regulaminów szczegółowych oraz zgody na respektowanie zarządzeń i poleceń obsługi. Prawni opiekunowie małoletnich zobowiązani są również do przekazania małoletnim wszystkich instrukcji oraz istotnych informacji wynikających z niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów, dostępnych na stronie internetowej www.kielce.happyjumper.pl oraz w recepcji Parku.

3. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej www.kielce.happyjumper.pl, a także stanowią załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
4. Z usług Parku i atrakcji w nim dostępnych korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe oraz sprawne fizycznie. Osoby z jakimikolwiek przeciwwskazaniami zdrowotnymi powinny bezwzględnie powstrzymać się od korzystania z usług Parku.

5. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Parku.

6. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji i organizacji imprez są objęte dodatkowymi regulaminami: Regulamin korzystania z trampolin, Regulamin korzystania z basenu z gąbkami, Strefy Spidermana i poduch pneumatycznych, Regulamin korzystania ze Strefy Siatkówki, Regulamin korzystania ze Strefy Gladiator, Regulamin korzystania ze Strefy Koszykówki, Regulamin korzystania z CardioWall, Regulamin korzystania ze Strefy Malucha, Regulamin korzystania z atrakcji Boisko, Regulamin korzystania ze zjeżdżalni, Regulamin korzystania z tyrolki, Opłaty za korzystanie z Parku Trampolin, Regulamin organizacji urodzin, Regulamin uczestnictwa za zajęciach Akrobatyki, stanowiących załączniki nr 1-13 do niniejszego Regulaminu. Wymienione wyżej regulaminy obowiązują równolegle do Regulaminu Ogólnego.

7. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających,
b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
c) wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z Parku,
d) wprowadzania i przebywania zwierząt w innych miejsca niż strefa wejścia i strefa kawiarni. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę i ewentualne szkody spowodowane jego zachowaniem,
e) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów,
f) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub
środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów
g) prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych przez osoby nie zatrudnione w Parku.
h) wnoszenia i spożywania posiłków i napojów nie zakupionych na terenie Parku

8. Naruszenie przez osobę korzystającą z usług Parku zasad bezpieczeństwa lub korzystanie z usług Parku w sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla innych użytkowników może stanowić podstawę do usunięcia tej osoby z terenu Parku, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

9. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez klientów, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku, fanpage’u na Facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Parku.

10. Przekazanie przez rodzica lub opiekuna nieprawdziwych informacji odnośnie wieku lub stanu zdrowia małoletniego użytkownika Parku wyłącza odpowiedzialność Parku za jakiekolwiek negatywne następstwa z tego wynikające.

II. UŻYTKOWNICY

1. Park Trampolin HAPPY JUMPER Kielce jest obiektem sportowym, z którego korzystać mogą osoby w każdym wieku, jednakże samodzielnie korzystać z obiektu i jego atrakcji mogą wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie – po ukończeniu 13 roku życia – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu lub w sposób dorozumiany, poprzez zakupienie niepełnoletniemu biletu wstępu oraz umożliwienie mu korzystania z obiektu. Rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za osobę przebywającą w parku w trakcie jego nieobecności. Formularz zgody można pobrać w recepcji obiektu lub ze strony internetowej www.kielce.happyjumper.pl. Inne formy zgód nie będą akceptowane.

2. Dzieci od 1 do 3 roku życia – mogą korzystać wyłącznie z wydzielonej strefy malucha i tylko pod stałym nadzorem i opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przebywania w tej samej strefie razem z dzieckiem.

3. Park trampolin HAPPY JUMPER Kielce zastrzega sobie prawo do wyznaczenia limitów wiekowych na poszczególnych atrakcjach wchodzących w skład Parku. Szczegółowe informacje dostępne są bezpośrednio przy atrakcjach oraz u obsługi Parku.

4. Dzieci do 3 roku życia wchodzą na Strefę Malucha na jednym bilecie z maksymalnie dwoma pełnoletnimi rodzicami/opiekunami. Dzieci od 3 do 6 roku życia wchodzą na pozostałe dostępne dla nich ze względu na wiek atrakcje Parku na jednym bilecie z maksymalnie jednym pełnoletnim rodzicem/opiekunem. Rodzice / opiekunowie przebywający na atrakcjach Parku zobowiązani są do poruszania się w specjalnych skarpetkach antypoślizgowych oraz do sprawowania bezpośredniej pieczy nad podopiecznymi.

5. Dzieci i młodzież w wieku do 13 lat mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna oraz za jego zgodą udzieloną na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu lub w sposób dorozumiany, poprzez zakup małoletniemu biletu oraz umożliwienie mu wejścia na teren Parku. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.kielce.happyjumper.pl oraz w recepcji. W przypadku braku zgody rodzica lub opiekuna na korzystanie z usług Parku oraz atrakcji w nim dostępnych przez małoletnich w wieku od 3 do 6 roku, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pracownikom parku przed rozpoczęciem korzystania przez małoletniego z jego usług. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z obiektu i jego atrakcji.

6. Rodzice i/lub opiekunowie dzieci powyżej 6 roku życia oraz obserwatorzy mogą po wcześniejszej rejestracji i otrzymaniu w recepcji Parku odpowiedniej opaski/kluczyka przebywać na terenie stref atrakcji, poruszając się tylko i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach między strefami. Rodzic i/lub opiekun dziecka przebywający na terenie Parku zobowiązany jest do sprawowania nad nim bezpośredniej pieczy. Prawni opiekunowie małoletnich zobowiązani są również do przekazania małoletnim wszystkich instrukcji oraz istotnych informacji wynikających z niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów dostępnych na stronie internetowej www.kielce.happyjumper.pl oraz w recepcji Parku.

7. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z Parku pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna, a pod jego nieobecność wyłącznie za jego uprzednią zgodą udzieloną na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na
stronie internetowej www.kielce.happyjumper.pl oraz w recepcji. Zgoda wyrażona jest na czas nieokreślony.

8. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2-7, Park nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Parku odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub
opiekuna.

9. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.

10. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Parku przez zorganizowane grupy. Wówczas jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Parku z grupą osób niepełnoletnich, których liczba nie przekracza 12 osób.

11. Opiekun grupy, o którym mowa powyżej, przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku obowiązany jest wypełnić grupowy formularz zgody na korzystanie z atrakcji Parku dostępny w siedzibie Parku lub na stronie internetowej www.kielce.happyjumper.pl.

12. Z zastrzeżeniem ust. 8 – kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub opiekunie oraz ust. 10 – gdy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, każdy Użytkownik korzysta z atrakcji Parku i pomieszczeń obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji, a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.

13. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Parku. W pozostałych przypadkach winny korzystać z Parku stosowanie do ich aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem-specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu Park Trampolin HAPPY JUMPER Kielce nie ponosi odpowiedzialności.

14. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Parku.

15. Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Park od:
a) odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z Parku,
b) odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie w przedmiotach stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się w jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie Parku.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI

1. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku przygotowują się w szatni, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty. Na strefach atrakcji obowiązują skarpetki antypoślizgowe, które są do nabycia w recepcji.

3. Korzystanie z atrakcji dozwolone jest wyłącznie w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego i innych Użytkowników lub mogących uszkodzić urządzenia Parku.

4. Zaleca się korzystanie ze strefy poduszki powietrznej w długich spodnich oraz koszulce z długim rękawem, aby minimalizować ryzyko obtarcia.

5. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty niestanowiące wyposażenia www.kielce.happyjumper.pl.

6. Zabrania się korzystania z atrakcji z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.

7. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.

8. Z atrakcji Parku można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych.

9. W celu zminimalizowania możliwości doznania urazu, przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku Trampolin HAPPY JUMPER Kielce należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem ogólnym i poszczególnych stref, gdzie zamieszczone są zasady bezpieczeństwa.

10. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku zaleca się wykonanie rozgrzewki wszystkich stawów i mięśni całego ciała. Rozgrzewka ta może być przeprowadzona przez Trenerów
Parku Trampolin HAPPY JUMPER Kielce na życzenie Korzystającego. W tym celu należy zgłosić się do Trenera obecnego w Parku po wejściu na strefę atrakcji, ale przed rozpoczęciem zabawy.

11. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Parku jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

12. Na terenie Parku zabrania się:
a) wskakiwania na trampolinę i atrakcję zajętą przez innego Użytkownika,
b) biegania,
c) lądowania na matach oddzielających trampoliny lub podłodze,
d) wskakiwania na bandy oddzielające atrakcje,
e) siedzenia na matach asekuracyjnych,
f) skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po matach asekuracyjnych z zachowaniem ostrożności, w celu dotarcia do wybranej trampoliny),
g) wskakiwania i wspinania się na siatki zabezpieczające,
h) przechodzenia między strefami poza wyznaczonymi wejściami,
i) wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin i innych atrakcji,
j) wchodzenia na teren stref w butach,
k) skoków na główkę na jakąkolwiek z atrakcji,
l) wchodzenia na teren parku z jedzeniem i piciem, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
m) przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt,
n) przeskakiwania i wykonywania ewolucji nad elementami osłonowymi znajdującymi się pomiędzy trampolinami bez pozwolenia i asysty personelu, w postaci wykwalifikowanego trenera akrobatyki.
o) pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów i części ubioru na matach, materacach osłonowych, batutach i innych elementach użytkowych parku, które nie są do tego przeznaczone,
p) wykonywania elementów akrobatycznych i ewolucji wyczynowych bez zgody i asysty personelu w postaci wykwalifikowanych trenerów akrobatyki. Każdorazowy zamiar wykonania dowolnego elementu akrobatycznego musi być zgłoszony do personelu. Elementy akrobatyczne mogą być wykonywane jedynie przez osoby z udokumentowanym stażem sportowym w obecności przynajmniej 2 osób obsługi
r) korzystania z atrakcji z jakimikolwiek ostrymi lub metalowymi elementami / przedmiotami w kieszeniach i/lub ubiorze. Elementy te mogą urządzenia Parku. Użytkownik, który dopuści się takiego uszkodzenia zostanie obciążony kosztami jego naprawy,

13. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z atrakcji, urządzeń oraz wszelkich oferowanych usług z najwyższą dbałością o stan wszelkich elementów wyposażenia.

14. Zarządca i personel dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, a co za tym idzie dbają o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Parku, ze szczególnym uwzględnieniem stref atrakcji. W związku z tym, że usterki mogą powstać wskutek nieodpowiedniego korzystania z atrakcji, każdy z Użytkowników, który zauważy jakąkolwiek wadę/usterkę w trakcie korzystania z atrakcji zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania zabawy i zgłoszenia tego faktu do obsługi. Nie wolno korzystać z niesprawnych i/lub uszkodzonych urządzeń i sprzętu.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, niestosujące się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Parku, a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych, służb porządkowych, będą usunięte z terenu Parku, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do przebywania na terenie Parku, każdy klient może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.

3. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:
a) monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych, (jeżeli na obiekcie w danym momencie są włączone) celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem a Użytkownikiem, jak również na żądanie stosownych upoważnionych do tego władz,
b) wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel i pracowników Parku wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych,
c) nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. Park Trampolin HAPPY JUMPER Kielce nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć,
d) Park Trampolin HAPPY JUMPER Kielce nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie,
e) użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Parku na określony okres i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu. W przypadku przekroczenia wykupionego czasu użytkownik lub jego opiekun zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem parku dostępnym na stronie www.kielce.happyjumper.pl lub w recepcji parku. Zaleca się przybycie do parku 20 minut przed zarezerwowanym terminem bez względu na to czy bilet został zakupiony internetowo czy dokonano rezerwacji w recepcji parku. Park nie jest zobowiązany do rekompensaty czasu Użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin. Czas rozpoczęcia sesji rozpoczyna się wraz z wydrukowaniem paragonu i/lub komunikowany przez pracownika parku, Użytkownik zobowiązany jest pilnować czasu końca sesji we własnym zakresie. Aby to ułatwić w różnych, widocznych miejscach zamontowane są zegary.
f) każdy z Użytkowników zobowiązany jest do osobistej dbałości o otrzymany kluczyk oraz opaskę elektroniczna. Za ich utratę lub uszkodzenie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50PLN za każdy z utraconych przedmiotów.
g) zabrania się Użytkownikom przekazywania, wypożyczania lub odsprzedawania kluczyka i/lub opaski osobom trzecim,
h) celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Parku, każdy z Użytkowników ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracownikom Parku wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Parku,
i) za wstęp wykupiony, a niewykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika, Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.

4. Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.

5. Park Trampolin HAPPY JUMPER Kielce zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Parku wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Parku.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników #KochamSkakać w trakcie pobytu użytkownika na terenie Parku lub na skierowane zapytanie drogą mailową na adres: kielce@happyjumper.pl.

2. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Załączniki nr 1-13 uwzględnione w Regulaminie Ogólnym dostępne są na życzenie Klienta.

4. Administratorem danych osobowych jest JM GROUP SP. Z O.O. , NIP 9482634310, KRS 0000978698 zwany dalej Zarządcą.

5. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Parku.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Parku jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz ich poprawienia oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

7. Zarządca podkreśla, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji jest wymogiem związanym z realizacją usług świadczonych przez Park jak również wymogiem ustawowym (przy dokonywaniu czynności związanych z wykonaniem
umowy oraz wystawianiem faktur/rachunków).

8. Administrator informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niewystarczającym lub brak podania danych w/w osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i/lub spowoduje jej rozwiązanie ze
skutkiem natychmiastowym. Powierzający mają także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

9. Dane osobowe powierzone przez Powierzającego będą przechowywane i przetwarzane przez cały okres związany z realizacją umowy lub okresy dłuższe wynikające z przepisów prawa, w tym celem realizacji ewentualnych roszczeń podatkowych i cywilnych oraz wynikających z praw, o których mowa w Kodeksie Cywilnym.

10. Dane osobowe Powierzającego mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) Towarzystwa(brokerzy) ubezpieczeniowi współpracujący z przedsiębiorstwem na podstawie umowy,
b) Organy państwowe i samorządowe, jednostki organizacyjne, urzędy skarbowe, ZUS, Sądy, prokuratury, organy ścigania oraz inne podmioty uprawnione do żądania udostępnienia danych;
c) Klienci i kontrahenci Administratorów w zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień zawieranych z nimi umów,
d) Firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT przedsiębiorstwa,
e) Firmy kurierskie i pocztowe (w zakresie podania adresu w celu dostarczenia korespondencji), innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz przedsiębiorstwa w tym adwokatom, radcom prawnym, doradcom.